Miljöansvarig sökes

 • 21 jun 2021
 • Ordförande

Stocksunds Båtklubb söker en medlem med stort driv och engagemang för miljöfrågor. Du kommer att initialt vara adjungerad till båtklubbens styrelse och där driva miljöfrågor på ideell basis. 

Som miljöansvarig skall du verka för att Klubbens verksamhet följer vid var tid gällande miljöregler, föreslå och upprätta förslag på nödvändiga och önskade miljöförbättrande åtgärder samt att inom miljöområdet ombesörja kontakt med myndigheter och kommun. Båtklubben har höga ambitioner inom miljöområdet. Du kommer att få arbeta både praktiskt och mer teoretiskt.

Vid intresse hör av dig till Erik på ordf@stocksundsbk.se eller 070–4927833

Stocksunds Båtklubb är en ideell förening som har som mål att främja båtlivet lokalt samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap. För att skapa förutsättningar för en långsiktig och framgångsrik verksamhet måste hänsyn tas till klubbens och båtlivets potentiella miljöpåverkan på mark, luft och vatten samt att åtgärder vidtas för att minimera denna belastning på miljön.

Stocksunds Båtklubb och dess medlemmar ska:

  • Sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av vår verksamhet genom att agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båtnyttjande.
  • Följa gällande miljölagstiftning samt de miljöregler och den avfallsplan som klubben tagit fram.
  • Vid nyttjande av och vid underhållsarbeten på den egna båten, efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativen.
  • Alltid välja produkter som godkänts av myndigheter och vid omhändertagande av avfall följa klubbens avfallsplan.
  • Sprida informationen om klubbens miljöpolicy och miljöregler för att StBK ́s ambitioner och mål avseende miljöförbättrande åtgärder ska få genomslag.
  • Verka för ökad sopsortering i den utsträckning som är miljömässigt motiverad.

Till förfogande för att underlätta för den enskilde båtägaren finns i hamnen:

  • Båttvätt i Stocksunds Hamn.
  • Spolplatta med trekammarbrunn.
  • Toalettsug, finns i hamnen.
  • Miljöbod (MB) i hamnen för miljöfarligt avfall.
  • Beredskapsvagn med utrustning för hantering av mindre spill står i mastboden.

Vänligen kontakta ordförande Erik B Albinsson på ordf@stocksundsbk.se eller 070–4927833 vid intresse för rollen som Miljöansvarig i Stocksunds Båtklubb.